Ngày 23/11/2017, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT – BTTTT quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số. Thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ điện thoại cố định (nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế); các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 8/1/2018.

Quy định mới của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc chuyển mạng giữ số

Theo đó, dịch vụ chuyển mạng được cung cấp bình đẳng giữa các thuê bao di động và trên cơ sở hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các thuê bao di động. Dịch vụ này được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất cung cấp.

Thông tư quy định rằng dịch vụ chuyển mạng sẽ không bao gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang sử dụng tại doanh nghiệp chuyển đi. Doanh nghiệp chuyển đi phải đảm bảo không phát sinh cước của bất kỳ dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông nào kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thống nhất, công bố niêm yết công khai, áp dụng chung mức cước và các điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển mạng. Thông tư cũng nêu rõ các nguyên tắc tính toán cho mức cước dịch vụ chuyển mạng.

Về vấn đề số thuê bao, thông tư quy định số thuê bao chuyển mạng bị thu hồi theo các quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông hoặc quy định về việc sử dụng dịch vụ viễn thông phải được hoàn trả về doanh nghiệp gốc. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chỉ được phát triển thuê bao mới từ khối số thuê bao mà doanh nghiệp được phân bổ.

Thông tư mới cũng quy định một số trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp được quyền từ chối thực hiện chuyển mạng đối với các thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số. Cụ thể, thuê bao sẽ bị từ chối khi thông tin thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại doanh nghiệp chuyển đến và chuyển đi không chính xác, bao gồm: các thông tin cơ bản của thuê bao (thông tin trên giấy tờ tùy thân); hình thức thanh toán giá cước (đối với thuê bao cá nhân); thông tin trên giấy chứng nhận pháp nhân; hình thức thanh toán giá cước (đối với thuê bao tổ chức). Ngoài ra, các thuê bao vi phạm các hành vi quy định tại điều 12 Luật Viễn Thông hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đang có khiếu nại, tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ và vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch đối với doanh nghiệp chuyển đi cũng có thể bị từ chối thực hiện chuyển mạng giữ số.