Ngày 12 tháng Hai vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-BTTTT về kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Thúc đẩy phát triển IPv6 trong năm 2018

Theo quyết định này, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia trong năm 2018 sẽ là: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tư vấn đào tạo, hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

Quyết định nêu cụ thể rằng Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sẽ nghiên cứu, đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; đồng thời, nghiên cứu cơ chế thúc đẩy triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước, sẽ bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước. Ban công tác có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định yêu cầu phải hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử.

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban công tác phải bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường. Căn cứ vào đó, Ban công tác sẽ nghiên cứu bổ sung quy định yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G LTE đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nhà cung cấp dịch vụ 4G LTE trong triển khai IPv6 theo cam kết khi được cấp, gia hạn giấy phép 4G.